Privacy Statement

FinStars beschermt de privacy van iedereen die persoonsgegevens met FinStars deelt. 

Alle privacygevoelige informatie die u aan FinStars verstrekt, valt onder dit privacy statement. FinStars spant zich ervoor in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Het uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is FinStars?

IT&BV., handelend onder de naam FinStars, is een besloten vennootschap. De contactpersoon voor gegevensbescherming binnen FinStars is dhr. A. Kintou. Je kan hem bereiken via info@finstars.nl.

Doeleinden van verwerking van jouw gegevens

Op het moment dat jij je gegevens invult op de website van FinStars, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerkingsgrondslag voor de verwerking is een contractuele verplichting. Juridisch gezien geef jij ons namelijk de opdracht om namens jou activiteiten uit te voeren. Indien sprake is van een andere verwerkingsgrondslag dan een contractuele verplichting, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Voor het leveren van onze diensten zoals werving & selectie (vaste functies) en bemiddeling (interim posities). FinStars verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw sollicitatie te verwerken en jou te helpen binnen FinStars in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures;
  • om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of vacature;
  • om bij succesvolle bemiddeling te kunnen factureren richting de opdrachtgever;
  • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe genoodzaakt zijn op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid (verwerkingsgrondslag: wettelijke plicht);
  • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van FinStars en het bevorderen van gebruikersgemak van de website (zie kopje Gebruik Google Analytics)
  • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten (verwerkingsgrondslag: toestemming).

Jouw gegevens worden opgeslagen in ons recruitmentsysteem Recruit. Bij succesvolle bemiddeling worden jouw gegevens (alleen jouw naam) ook opgeslagen in onze administratie (in verband met de facturatie) en voor zelfstandig professionals (zzp-ers) geldt dat ook de contractgegevens worden opgeslagen in Microsoft OneDrive. Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie.

Welke gegevens vragen we aan je?

Wij vragen bij inschrijving (open sollicitatie of bij een gerichte sollicitatie) de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), e-mail adres, telefoonnummer en CV. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of je op de betreffende vacature past, of bij een open sollicitatie, te beoordelen of wij mogelijkheden zien in de toekomst voor toekomstige vacatures en opdrachten en om je over de uitkomsten van deze beoordeling te informeren.

Bij een open sollicitatie zullen wij jouw gegevens verwijderen indien wij geen directe mogelijkheden zien. Wij zullen je hier ook over informeren. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de sollicitatiedatum in ons recruitmentsysteem.

Elke inschrijving wordt beoordeeld en in ons recruitmentsysteem door ons aangevuld met informatie over specifieke vaardigheden (branchekennis) en titulatuur. Dit doen wij om je zo goed mogelijk te kunnen bemiddelen. Deze informatie halen wij uit jouw CV. Wij slaan dus geen extra gegevens op, wij rubriceren deze alleen. 

Verplichting verstrekken van je gegevens

Je bent niet verplicht om je gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om je geschiktheid te beoordelen voor betreffende vacature of toekomstig potentieel en je daarover te informeren.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw gegevens worden nooit buiten FinStars verstrekt zonder dat hier met je contact over is geweest. Je gegevens worden, bij akkoord, alleen verstrekt aan de wervende klant of aan haar broker in het geval het tot een contract komt bij inhuur.

Bewaartermijn

Bij een sollicitatie op een vaste functie bewaren wij je gegevens in onze database in principe tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Bij een open sollicitatie bewaren we je gegevens in onze database een jaar. Voor het einde van dat jaar vragen we jouw toestemming om deze gegevens nog een jaar te bewaren. Na die twee jaar worden de gegevens verwijderd.

In het geval je een zelfstandige professional (zzp-er) bent bewaren wij jouw gegevens na inschrijving (open inschrijving of op een opdracht) voor de periode van 5 jaar.

Jouw rechten

Via jouw eigen account op onze portal heb je inzage in de door jouw geregistreerde persoonsgegevens en de door ons aangevulde rubriceringen. Je kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of overige gegevens.

Als je jouw gegevens wilt verwijderen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon die in dit privacy statement is vermeld.

Verder heb je het recht om:

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om de verleende toestemming in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Al deze zaken kun je regelen via de contactpersoon die in dit privacy statement is vermeld.

Beveiligingsniveau

FinStars wil jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. FinStars implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Gebruikers van de diensten van FinStars worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. FinStars is niet aansprakelijk indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FinStars.

Instemming gebruik ingevoerde gegevens

Door gegevens met betrekking tot jezelf (zoals CV’s, NAW gegevens, etc.) in te voeren op de website van FinStars of door deze anderszins aan te leveren aan FinStars, sta je ervoor in dat je gerechtigd bent deze gegevens voor de eerder genoemde doeleinden ter beschikking te stellen aan FinStars en hiervoor toestemming geeft. Je geeft dit aan door de vink aan te zetten voor: “Ik ga akkoord met de privacyverklaring”.

FinStars behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven. Indien hiervan sprake is dan zal FinStars je daarvan op de hoogte brengen. FinStars zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.

Gebruik Google Analytics

De website van FinStars maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen privacy statement

FinStars kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van FinStars.